Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie uczestnika

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z panującą na świecie epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, która wywołuję chorobę COVID-19 prosimy o pobranie i podpisanie oświadczenia o następującej treści

Ja niżej podpisana(y), w związku z chęcią udziału w XI Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, oświadczam, co następuje:
• jestem osobą zdrową, u której nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19 wywołanej działaniem koronawirusa SARS-CoV-2,
• w ostatnich 14 dniach przed datą rozpoczęcia zawodów nie przebywałam(łem) na kwarantannie, a także nie miałam(łem) świadomego kontaktu i nie zamieszkiwałam(łem) z osobą przebywającą na kwarantannie nieza-leżnie od formy tej kwarantanny,
• w ostatnich 14 dniach przed datą rozpoczęcia zawodów nie miałam(łem) świadomego kontaktu z osobą zaka-żoną koronowirusem SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19,
• mam pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem koronowirusem SARS-CoV-2 oraz będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19,
• zobowiązuję się do zapewnienia we własnym zakresie i używania środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, dezynfekowania dłoni, przestrzegania zasad ustalonych przez organizatora oraz dbania o siebie i innych uczestników zawodów,
• zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania organizatorów o objawach chorobowych sugerujących występowanie choroby zakaźnej i poddania się wszystkim decyzjom z tego wynikającym – w tym dotyczącym wycofania z zawodów.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………

Uczelnia ……………………………………………………………………………………………

Data ………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu …………………………………………………………………………………

Czytelny podpis* ……………………………………………………………………………….
* w przypadku uczestnika niepełnoletniego podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

Podstawą pobierania powyższych danych jest wprowadzenie w kraju stanu epidemii i specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz RODO art.9 ust.2 lit.i: "przetwarzanie [danych wrażliwych] jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wy-sokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową".


1 W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
uludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późniejszymi zmianami)

Dane będą przechowywane przez okres 30 dni od momentu pobrania, a następnie zostaną zniszczone!

 

Marek Szlachta
Dyrektor AZS COSA w Wilkasach

Akademicki Związek Sportowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search